แจ้งซ่อมกับ AFS STYLIST

เงื่อนไขการรับประกัน และขอบเขต
การให้บริการงานซ่อมในระยะเวลาประกัน

ขอบเขตการให้บริการงานซ่อมในระยะเวลาประกัน (ส่วนที่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน 2 ปี)

 1. ระยะเวลาในการให้บริการนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสิ้นสุดที่ 2 ปี
 2. รายละเอียดการรับประกันห้องชุด 4 หมวด
  1. การแตกร้าวลายงานของผนังห้อง น้ำฝนรั่วซึมเข้าภายในห้องชุด
  2. ระบบไฟฟ้ามีปัญหาเนื่องจากความบกพร่องของการติดตั้ง
  3. ท่อน้ำดี และระบบระบายน้ำรั่วหรือแตก เนื่องจากความบกพร่องของการติดตั้ง
  4. เครื่องปรับอากาศ เฉพาะที่เป็นส่วนโปรโมชั่นของโครงการ (ท่อรั่ว เครื่องเสียงดัง แอร์ไม่เย็น) เนื่องจากความบกพร่องของการติดตั้ง ไม่รวมการทำความสะอาด และล้างตัวเครื่องปรับอากาศ

ขอบเขตการให้บริการงานซ่อมในระยะเวลาประกัน (ส่วนที่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน 5 ปี)

 1. ระยะเวลาในการให้บริการนับจากวันตรวจรับงานสาธารณูปโภคสิ้นสุดที่ 5 ปี
 2. รายละเอียดการรับประกันส่วนงานโครงสร้าง ได้แก่ งานเสาเข็ม งานโครงหลังคา งานฐานราก ผนังคอนกรีตรับน้ำหนัก และ โครงสร้างพื้น รับน้ำหนัก

เงื่อนไขการรับประกันอื่นๆ

 1. หมวดงานรับประกัน 2 เดือน หลังจากโอนกรรมสิทธิ์
  1. อุปกรณ์งานตกแต่ง : ดาดฟ้า / ฝ้าเพดาน / ประตู / วงกบ / ลูกบิด / กลอนประตู / มือจับ
  2. อุปกรณ์งานระบบภายใน : งานประปาภายในห้องชุด และ งานไฟฟ้าภายในห้องชุด
  3. ส่วนงานทรัพย์ส่วนกลางนิติบุคคล
 2. หมวดงานรับประกัน 6 เดือน หลังจากโอนกรรมสิทธิ์
  1. สายชำระ / ฝักบัว / หลอดไฟ / ปลั๊กไฟ / สวิตซ์
 3. หมวดงานที่ไม่อยู่ในประกัน (หลังส่งมอบห้องชุด)
  1. งานสีเฟอร์นิเจอร์ส่วนโปรโมชั่นโครงการ
  2. รอยร้าวของผนังตกแต่งบิวท์อิน
  3. กระเบื้องร่อน / แตก / บิ่น จากการใช้งาน

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

 1. ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของเจ้าของห้องชุด หรือการเสื่อมสภาพของวัสดุ
 2. ความเสียหายที่เกิดจากการแก้ไขข้อบกพร่องของเจ้าของห้องชุด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอมจากนิติบุคคลอาคารชุด
 3. ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ ซึ่งบริษัทฯ มิได้เป็นผู้จัดทำ
 4. ความเสียหายที่เกิดจากการแก้ไขตกแต่งต่อเติมภายในห้องชุด และ/หรือ แก้ไขตกแต่งต่อเติมอาคารของเจ้าของห้องชุดเอง
 5. ความเสียหายอันมีสาเหตุเนื่องมาจากปลวก
 6. ความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ อัคคีภัย รวมถึง อุบัติเหตุ และการจราจล
 7. การสูญหายของทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ หลังจากที่ได้ส่งมอบห้องชุดให้กับเจ้าของห้องชุด
 8. การสูญหาย / เสียหายของรัพย์สิน จากการโจรกรรม

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการซ่อมหากท่านโอนกรรมสิทธิ์แล้วและมิได้เข้าอยู่เกิน 3 เดือน (เนื่องจากสภาพห้องชุดทรุดโทรมเมื่อไม่มีผู้ดูแลประจำ)
 2. หากเจ้าของห้องชุดไม่ตรวจรับงานภายใน 7 วัน หลังจากงานซ่อมแล้วเสร็จ ทางบริษัทฯ ถือว่าเจ้าของห้องชุดได้ทำการตรวจรับมอบงานแจ้งซ่อมแล้ว โดยไม่มีเงื่อนไข
 3. เมื่อถึงกำหนดตรวจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะเข้าตรวจและพิจารณาตามรายการที่เจ้าของห้องชุดแจ้งไว้ เพื่อนัดผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ (ในวันนัดตรวจนี้ เจ้าของห้องชุดควรแจ้งรายการที่เกิดปัญหาด้วยตนเอง เพื่อให้การแก้ไขตรงตามจุดที่เจ้าของห้องชุดต้องการ)
 4. เมื่อผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมงานตามรายการแจ้งซ่อมแล้วเสร็จ
 5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินภายในห้องชุด ในกรณีที่ท่านฝากกุญแจไว้ที่นิติบุคคลและให้ผู้รับเหมาเบิกกุญแจเข้าดำเนินการเข้าซ่อมภายในห้องชุด
 6. ระเบียบการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Top